Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016

Βιβλία σε Αέναα Ταξίδια - Books on Perpetual Journeys

Η λέξη "ταξίδι" ήταν πάντα στο μυαλό μου συνδεδεμένη με το νερό, παρόλο που είμαι στεριανή. 
Η εικόνα που κυριαρχεί είναι ποταμόπλοια να ανεβοκατεβαίνουν ήρεμα, πράσινα νερά, να σταματούν σε ξύλινες αποβάθρες και να συνεχίζουν το ταξίδι τους πάνω-κάτω στον ποταμό... όπως αυτά στον ποταμό Μαγκνταλένα του Μάρκες.

Ίσως γι'αυτό η Ελεύθερη Βιβλιοθήκη μου ταξιδεύει σε Κανάλια και τα Βιβλία Που Ταξιδεύουν σταματούν στους Σταθμούς για να αλλάξουν χέρια, χωρίς να εγκαταλείπουν το ποταμόπλοιο που θα τα κουβαλάει μαζί του στο αέναο πηγαινέλα του.Στέλνοντας το βιβλίο "Ιμαρέτ" του Γιάννη Καλπούζου στον Επόμενο Σταθμό, η Δήμητρα γράφει, συνοδεύοντας τα λόγια της με αυτή την υπέροχη φωτογραφία:

Σκιάθος, 9/3/2016

Με μεγάλη χαρά έλαβα ένα από τα βιβλία που ταξιδεύουν, από την Ινώ.

Είναι εξαιρετική και πρωτότυπη η ιδέα σου, αγαπημένη Βασιλική,  να μοιράζεσαι τα βιβλία που διάβασες και σε συντρόφεψαν κάποιο διάστημα της ζωής σου,  με άλλους ανθρώπους  και αυτό να γίνεται η αφορμή σε κάθε σταθμό να γεννιούνται σκέψεις , εικόνες, συναισθήματα , ιδέες.

Το βιβλίο του Γιάννη Καλπούζου, «Ιμαρέτ, στη σκιά του ρολογιού», με ταξίδεψε σε μία μακρινή εποχή που, παρά τις μεγάλες εντάσεις  και ανατροπές, η συμβίωση των ανθρώπων από διαφορετικούς πολιτισμούς και με διαφορετική θρησκεία και συνήθειες κυλούσε ειρηνικά. Υπήρχαν βέβαια όπως πάντα και παντού και οι ακραίοι και  οι φανατισμένοι .

Μέσα από τη ζωή του Νετζίπ  και του Λιόντου, του Τούρκου και του Έλληνα, βλέπουμε, εκτός από την αξία της πραγματικής και βαθιάς φιλίας τους ,τη ζωή μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας .

Ο παππούς  Ισμαήλ, ο σοφός παππούς που έλεγε αλήθειες και νουθετούσε: 
«Ένα Ιμαρέτ είναι η γη που τους χωρά όλους.»

Πόσο επίκαιρο είναι σήμερα το μήνυμα που ο σοφός παππούς διακήρυττε!

___________________________________________________

The word "journey" in my mind has always been connected with water, although I am a landswoman. The picture that prevails is that of river boats going up and down the tranquil, green waters, making their stops at wooden docks and continuing their joureny up and down the river... like the ones on river Magdalena in Marquez.

Perhaps that's why my Free Library travels on Canals and the Travelling Books stop at Stations in order to change hands, without ever leaving the river boat which will always carry them along 
on its perpetual going and coming.

Passing the book "Imaret" by Yiannis Kalpouzos on to the Next Station, Dimitra writes, accompanying her words with this marvellous photograph:

Skiathos, 9/3/2016

It was with great joy that I received one of the travelling books, from Ino.

It is an excellent and original idea of yours, dear Vassiliki, to share the books you have read and have accompanied you for some period of your life, with other people and this becomes the springboard in every station for thoughts, images, emotions and ideas to be born.

The book by Yiannis Kalpouzos, “Imaret, in the shadow of the clock tower”, travelled me to a distant era where, despite the great tensions and overturns, people from different cultures and different religion and habits lived in peace together. There were, of course, as in all places and all times, those fanatics and extremists.

Through the lives of Netzip and Liondos, the Turk and the Greek, we witness not only the value of their true and deep friendship, but the life of a multi-cultural society.

Grandpa Ismael, the wise old man, who spoke the truth and advised:
“The world is just an Imaret that has room for us all.”

How timely is the message that the wise old man preached!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου