Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015

Οι Αρετές του Καλού Συνεργάτη - The Qualities of a Good Partner

Δύσκολο είδος, αλλά όχι σπάνιο!
Δείχνει κατανόηση.
Είναι υποστηρικτικός, ακόμα κι όταν αυτό σημαίνει περισσότερη δουλειά.
Δεν βάζει στη ζυγαριά το μερίδιο δουλειάς και ευθυνών που του αναλογεί.
Επιδεικνύει ανοχή στις "ανέφικτες" προτάσεις των μελών της ομάδας και ξέρει να περιμένει .

Συνδυάζει αίσθηση του χιούμορ, πνευματικότητα και εφευρετικότητα με την οργάνωση, τον σχεδιασμό των εργασιών και την έγκαιρη εκτέλεσή τους.

Δεν φοβάται να τολμήσει νέα πράγματα, να ακολουθήσει τους συνεργάτες τους πέρα και έξω από την "περιοχή ασφάλειάς" του. Αντίθετα, δείχνει διάθεση να πειραματιστεί, να αφιερώσει χρόνο και είναι διατεθειμένος να κάνει λάθη και να γίνεται καλύτερος στην πορεία.

Όμως...
πέρα και πάνω απ'όλα, ο καλός συνεργάτης είναι αυτός που ενθουσιάζεται με το έργο του, αυτός που βάζει στο έργο του πάθος και ψυχή.

Μήπως δεν είναι όλες αυτές αρετές για κάθε συν- στη ζωή μας; (συνεργάτη, συνάδελφο, σύντροφο, σύζυγο)


A good partner knows your inner drives!

Hard-to-find species, but not scarce!
Shows understanding.
Is supportive even when it means more work.
Does not put on scales to weigh the share of work and responsibilities.
Displays tolerance to the "impossible" suggestions of the group members and knows how to wait.

Combines sense of humour, wit and ingenuity with organisation skills, task planning and on-time delivery of the above.

Is not afraid to embark on new things, to follow partners outside and beyond "comfort zones". On the contrary, shows willingness to experiment, to dedicate time, to make mistakes and become better on the way.

Yet...
above and beyond all else, a good partner is the one who gets enthusiastic about his/her work, the one who puts passion and soul to it.

Don't you think that all these are qualities for all kinds of partners in our life? (colleague, companion, spouse) 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου