Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Δεύτερο eTwinning έργο (2015-16) - Second eTwinning project (2015-16)

Τίτλος έργου: Η Προστασία του Περιβάλλοντος

Τη συμμετοχή μου σ'αυτό το έργο καθόρισαν δύο παράγοντες:

1. το θέμα αυτό καθ' εαυτό, γιατί δεν θα κουραστώ να επιμένω ότι η στάση μας απέναντι στο περιβάλλον είναι θέμα παιδείας και τα σχολεία θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε τέτοια έργα και

2. η πρόσκληση της φίλης μου Elizabeth Doveze από τη Γαλλία με την οποία είχαμε μια όμορφη συνεργασία στο περυσινό eTwinning έργο με θέμα την Ειρήνη. 

Στο συγκεκριμένο έργο οι μαθητές, με τη χρήση παραδοσιακών τρόπων αλλά και με τη χρήση εργαλείων τεχνολογίας, θα παρουσιάσουν με ποικίλους τρόπους τα περιβαλλοντικά προβλήματα της χώρας τους και, σε συνεργασία με τα άλλα Ευρωπαϊκά σχολεία, θα εντοπίσουν τα αίτια, καθώς επίσης και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Φεβρουάριο του 2014 και συνεχίζεται φιλοδοξώντας να καλύψει τις γνώμες και τις ιδέες όσο περισσότερων παιδιών και εκπαιδευτικών είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε αυτό.


Title of the project: The Protection of the Environment

My participation in this project was determined by two factors:

1. the subject itself, because I will not tire to insist that our attitude towards the environment is a matter of education and schools should ne actively involved in such projects and

2. the invitation of my friend Elizabeth Doveze from France with whom we shared a beautiful collaboration in our last-year's project on Peace.

In this specιfιc project students, with the use of traditional ways as well as web tools, will present in various ways the environmental problems of their country and, in collaboration with the other European schools, will spot the causes and the ways in which we can face them. The project has been in progress since February 2014 and goes on aspiring to cover the opinions and ideas of as many students and teachers are willing to take part in it.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου